Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

01-491 Warszawa

ul. Thommeego 1

Tel: (22) 666 94 04

Przejdź do strony głównej

, 17 stycznia 2021

Jesteś tutaj: Start / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-11-26

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-11-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Zawadzka, sp150@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 666 94 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynki Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie znajdują się na skrzyżowaniu ulic Ebro i Thommeego.

Dojścia piesze znajdują się od ulic: Ebro, Thommeego i Akantu. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku nie występują przeszkody np. ogrodzenia zabezpieczające miejsce budowy, słupki na przejściach, kamienne siedziska, stojaki dla rowerów, kosze na śmieci.

Najbliższa stacja PKP Wola Moczydło znajduje się w odległości do ok. 6,6 km.

Najbliższe przystanki autobusowe:

 • Stare Bemowo 07- linie autobusowe w kierunku ul. Powstańców Śląskich:  122, 220, 523, N45, N95 - w odległości do 500 m.

 • Stare Bemowo 01- linie autobusowe w kierunku ul. gen. S. Kaliskiego: 122, 154, 220, 523, N45, N95 - w odległości do 500 m.

 

 

 

 

Najbliższe przystanki tramwajowe:

Stare Bemowo 03 – linia tramwajowa 20 w kierunku Żerań FSO - w odległości do 550 m.

Stare Bemowo 04 – linia tramwajowa 20 w kierunku Boernerowo - w odległości do 550 m.

Szkoła posiada parking zewnętrzny ( 20 miejsc parkingowych) przeznaczony dla interesantów,

nie wydzielono miejsc dla osób niepełnosprawnych i rodzica z dzieckiem.

Postój taksówek – w odległości 2km - ul. Radiowa.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi klientów

Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego mieści się w 3 budynkach: Budynek Główny, Hala Sportowa oraz „Szkolniaczek”. Do budynków prowadzą wejścia od strony ul. Thommeego. Przed wejściem do Budynku Głównego oraz „Szkolniaczka” znajdują się schody oraz podjazdy dla wózków inwalidzkich. Przed wejściem do Hali Sportowej nie ma schodów. W budynkach znajdują się drzwi wejściowe jednoskrzydłowe o szerokości jednego skrzydła co najmniej 90 cm. Recepcje znajdują się na parterze przy wejściach do Budynku Głównego oraz Hali Sportowej. Hall wejściowy w Budynku Głównym jest obszerny, dosyć jasny, z odpowiednią przestrzenią manewrową, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Przeszkody mogą stanowić słupy oraz ławki do siedzenia znajdujące się na korytarzach. W Hali Sportowej oraz „Szkolniaku” korytarze są węższe, ale umożliwiają wyminięcie się dwóch osób.

Dla osób z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodziców z wózkami dziecięcymi dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

W budynkach nie ma windy.

Nie ma pętli indukcyjnych ani systemów informacji głosowej, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkami nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Brak informacji, że możliwy jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak wiedzy na temat możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Deklaracja dostępności
Data utworzenia:2020-10-01
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:135
Rejestr zmian: