Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Innowacja historyczna "W warsztacie naukowym historyka"

„W warsztacie naukowym historyka” - podstawy nauk pomocniczych historii
z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych

Historia jako nauka o dziejach i człowieku do zrozumienia potrzebuje nauk pomocniczych historii. Ich omówienie i poznanie pozwala nam na lepsze zrozumienie procesów historycznych omawianych podczas zajęć lekcyjnych. Każda z dyscyplin pomocniczych zajmuje się pewnym typem źródeł, z którego korzystamy: paleografia interesuje się pismem, sfragistyka pieczęciami, chronologia uczy o dawnych sposobach mierzenia czasu, geografia historyczna pozwala na dokładniejsze rozumienie i analizę map historycznych, heraldyka zajmuje się herbem, stosunki pokrewieństwa bada genealogia, numizmatyka – monety. Poznanie podstawowych  nauk pomocniczych historii pozwoli nam poszerzyć wiedzę z zakresu historii i nauczyć się praktycznych podstaw tej nauki.

Na zajęciach rozwijamy nasze zainteresowania historią i poszerzamy swoja wiedzę poza treści zawarte w podstawie programowej z przedmiotu. 

Kształtujemy umiejętności odczytywania materialnych, niepisanych źródeł historycznych . Rozwijamy umiejętności tworzenia tablic genealogicznych
z podstawowymi symbolami, korzystania z map historycznych i ich odczytywania.

Poznajemy rodzaje herbów i monet używanych w Polsce na przestrzeni dziejów Doskonalimy sprawność czytania źródeł historycznych, umiejscawiania wydarzeń historycznych w czasie i przestrzeni. Zdobywamy umiejętności samokształcenia w zakresie historii i nauk pomocniczych.

Innowacja ma kształtować wyobraźnię historyczną i pokazać, że historia nie musi być tylko nudną nauką, ale także świetną zabawą.